Ninh Phước với những kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2017
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
VĂN BẢN CCHC

Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Ninh Phước

Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Ninh Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH PHƯỚC

 

Số:  575/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

           Ninh Phước, ngày  13   tháng 9  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Ninh Phước

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của  Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương;

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

Xét đề nghị của công chức Văn phòng – Thống kê xã Ninh Phước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việcu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Ninh Phước.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Văn phòng UBND xã và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Ninh Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3 ( thực hiện);

- Phòng Nội vụ thị xã ( báo cáo);                                                 

- Đảng ủy, HĐND xã (b/c);

- CT và Phó Chủ tịch xã;

- Mặt trận và các Đoàn thể xã, Công đoàn;

- Cán bộ, công chức, KCT;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

     

 

ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ NINH PHƯỚC                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

 

QUY TẮC ỨNG XỬ

Của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách

làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Ninh Phước

(Ban hành theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày      /         /2018 của UBND xã Ninh Phước)

 

 
 

 

 

 

Chương I

Điều 1. Quy định này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Ninh Phước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội nhằm:

1. Mỗi cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xác định rõ những việc phải làm hoặc không được làm nhằm bảo đảm trách nhiệm của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong việc xử sự khi giải quyết công việc, xây dựng nếp sống văn minh.

2. Thực hiện công khai các hoạt động công vụ và quan hệ xã hội của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trong công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Là căn cứ để xác định trách nhiệm khi cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách vi phạm các chuẩn mục xử sự trtrong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để đánh giá cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách hằng năm; tạo điều kiện để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công chức, hoạt động không chuyên trách.

Chương II

CHUẨN MỤC XỬ SỰ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH TRONG THI HÀNH NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ TẠI BỘ PHẬN TIẾP  NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Điều 2. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức được quy định Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008.

Điều 3. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khác trong Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trong cơ quan hoặc đơn vị khác có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ phản ánh đến lãnh đạo xã và chịu trách nhiệm về những phản ánh của mình.

Điều 4. Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc thẩm quyền và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vi phạm các vi định của pháp luật.

Điều 5. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi thực thi nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành quyết định của cấp có thẩm quyền. Phải phối hợp với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khác trong Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trong cơ quan, tổ chức khác có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, công vụ có hiệu quả.

Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải chấp hành quyết định của lãnh đạo quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết định lãnh đạo cấp trên quản lý trực tiếp thì cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền cao nhất, đồng thời có trách nhiệm báo cáo cấp phó quản lý trực tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó.

Khi thực hiện quyết định của lãnh đạo, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phát hiện quyết định đó trái pháp luật hoặc không phù hợp thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định. Trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra.

          Điều 6. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi được giao nhiệm vụ để giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân phải có trách nhiệm hướng dẫn công khai quy trình thực hiện bảo đảm các yêu cầu tổ chức và công dân được giải quyết đúng luật, đúng thời gian quy định. Trường hợp kéo dài quá thời gian quy định, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải thông báo công khai cho tổ chức và công dân có yêu cầu biết rõ lý do và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo đúng quy định của pháp luật.

          Điều 7. Quy định trong giao tiếp hành chính:

1. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cơ quan và trong thời gian thực thi nhiệm vụ phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự và phải đeo thẻ công chức; phải giữ uy tín, danh dự cho cơ quan, lãnh đạo và đồng nghiệp.

2. Trong giao tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cơ quan và với tổ chức, công dân, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải có thái độ lịch sự, nhã nhặn, văn minh, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm theo mẫu hướng dẫn công tác cải cách hành chính một cửa liên thông theo hướng hiện đại.

3. Cán bộ lãnh đạo phải nắm bắt kịp thời tâm lý của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc thẩm quyền quản lý để phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ; phát huy dân chủ, tạo điều kiện trong học tập và phát huy sáng kiến của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi giao nhiệm vụ, công vụ, bảo vệ danh dự của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.

4. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải tôn trọng đơn vị của người lãnh đạo, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm; có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của cơ quan xã.

5. Trong quan hệ đồng nghiệp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phải chân thành, nhiệt tình bảo đảm sự đoàn kết; phối hợp và góp ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ để công việc được giải quyết nhanh và hiệu quả.

 Điều 8. Những việc cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách không được làm:

1. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phai rthực hiện những quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định của pháp luật khác về những việc cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách không được làm.

2. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách lạm dụng chức quyền, quyền hạn của mình để làm trái các quy định của pháp luật và khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ không được mạo danh để giải quyết công việc; không được sử dụng tài sản riêng của cơ quan để giải quyết công việc riêng của cá nhân mình.

3. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ nhất là để gây ra hậu quả ảnh ảnh đến hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, của cơ quan, quyền lợi chính đáng, danh dự và nhân phẩm của công dân.

4. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách không được có thái độ thờ ơ, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thi hành công vụ.

5. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi được giao giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân không được từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết, phù hợp với chức danh, nhiệm vụ được giao; không được làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi được giao nhiệm vụ giải quyết.

6. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách không được làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Chương III

CHUẨN MỰC XỬ SỰ CỦA CÁC BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH TRONG QUAN HỆ XÃ HỘI

Điều 9. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi tham gia các hoạt động xã hội phải thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử, trang phục, để người dân tin yêu; phải có trách nhiệm hướng dẫn nhân dân khi tham gia và các hoạt động thuộc lĩnh vực mình được giao đúng quy định pháp luật, khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật phải có trách nhiệm thông báo với cơ quan, đơn vị  có thẩm quyền xử lý.

Điều 10. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ngoài việc phải thực hiện các quy định tại Quy định này còn phải tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư, hướng dẫn nhân dân thực hiện kế hoạch dân số và gia đình, phòng, chống bệnh tật, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, quy ước làng văn hóa, thôn văn hóa đã xây dựng và được phê duyệt.

Điều 11. Những việc cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách không được làm trong quan hệ xã hội:

1. Không được lựoi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để tạo thành thế khi tham gia các hoạt động trong xã hội.

2. Không tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức và các hoạt động khác của bản thân và gia đình vì mục đích vụ lợi.

3. Không vi phạm các quy định về nội quy, quy tắc ở nơi công cộng vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục để đảm bảo sự văn minh của xã, thôn.

4. Không vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.

Chương IV

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12. Thủ trưởng cơ quan, trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách. Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách vi phạm các quy định này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định hiện hành.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng UBND  tham mưu UBND xã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện quy định này đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động cơ quan. Niêm yết công khai Quy định này tại UBND xã.

2. Văn phòng UBND phối hợp với Tổ chức Công đoàn cơ sở và nhân dân giám sát việc thực hiện nội dung quy định này của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã.

3. UBND xã xử lý kíp thời các vi phạm xảy ra và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền của UBND xã.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo UBND xã ( thông qua Văn phòng UBND xã) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại Bộ phận và cơ quan./.

 

                                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
djo1q
10/18/2020 10:47:37 PM

DwTqHo http://pills2sale.com/ levitra nizagara

ReI4tx
12/4/2020 9:15:02 AM

Tx6QO0 https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

FHLq1
12/13/2020 6:31:38 AM

w5oafj http://xnxx.in.net/ xnxx videos

jI6zD
12/13/2020 11:47:53 AM

AXm5BS https://writemyessayforme.web.fc2.com/

KM8Pt
12/15/2020 12:47:22 PM

GN4wuw https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

cgDbXT
1/9/2021 5:59:45 PM

nYceRN https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

sraHT7
1/9/2021 10:15:55 PM

Bnqzo4 http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
BẦU CỬ
 
 
 
 
Thiết kế website      
 
 
 
^ Về đầu trang