Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
VĂN BẢN CCHC

Quyết định về việc thành lập Tổ tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 của UBND xã Ninh Phước

Quyết định về việc thành lập Tổ tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 của UBND xã Ninh Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 405 /QĐ-UBND

   Ninh phước,  ngày 29 tháng  6  năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 của UBND xã Ninh Phước

                                              

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NINH PHƯỚC

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4;

          Căn cứ Quyết định số 852/QĐ - UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ sở ngành, địa phương năm 2018;    

          Xét đề nghị của Văn phòng- thống kê xã Ninh Phước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 của UBND xã Ninh Phước, gồm các ông , bà có tên sau:

01. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang - Công chức Văn phòng - Thống kê - Tổ trưởng

02. Bà: Nguyễn Thị Bích Trang        - Người làm công tác TN& TKQ     - Tổ phó

03. Ông: Võ Đình Quý            - Công chức Tư pháp - Hộ tịch               - Tổ viên

04. Bà: Nguyễn Thị Hà Lan    - Công chức Văn hóa - Xã hội       - Tổ viên

05. Bà: Trần Thị Vân              - Công chức Văn hóa - Xã hội                - Tổ viên

          Điều 2. Tổ tuyên truyền, hướng dân tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 của UBND xã Ninh Phước có nhiệm vụ sau:

          1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ theo quy định.

          2. Cấp phát tờ rơi hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 cho các tổ chức và công dân.

          3. Tổng hợp, thống kê số liệu hồ sơ trực tuyến mức độ 3 hàng tháng để báo cáo cho UBND xã và UBND thị xã theo quy định.

          4. Đề ra các giải pháp thực hiện nhằm tăng số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3.

 

 

Điều 3. Văn phòng - Thống kê xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận :

 - Như điều 3 ( thực hiện);

- Phòng Nội vụ thị xã ( báo cáo);

- Đảng ủy, HĐND xã ( báo cáo)

- Chủ tịch và PCT. UBND xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
YZ6kA
4/19/2022 8:54:18 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
BẦU CỬ

2/2/2023 7:31:32 PM

^ Về đầu trang