Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Ninh Phước chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Ninh Phước chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến mà Người thường gọi là gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước. Bác nhấn mạnh: Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn xã  Ninh Phước đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc trên tất cả các khâu, từ phát hiện đến xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó, Ninh Phước xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực, làm nòng cốt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Hình ảnh minh họa

Để xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến – những con người tiêu biểu, nhân tố mới luôn đặt lợi ích Tổ quốc, lợi ích nhân dân, lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; là mẫu nhân cách vì nước, vì dân, vì cộng đồng được biểu dương, khích lệ, đối lập với nhân cách chủ nghĩa cá nhân vị kỷ phải phê phán, đấu tranh, loại bỏ, góp phần làm cho cái tốt ngày càng nảy nợ, xã hội ngày càng tiến bộ, cấp ủy, chính quyền xã  đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về xây dựng điển hình tiên tiến trong từng phong trào thi đua yêu nước, chú ý quan tâm đầu tư về mọi mặt để việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện tốt; chỉ đạo lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc vận động, các phong trào thi đua và hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, UBND xã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, động viên, cổ vũ hành động tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tích cực để giữ vững sự ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Ninh Phước phát triển nhanh và bền vững; định hướng các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền cái đẹp, dẹp cái xấu, các lạc hậu; tập trung đưa tin những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, có cách làm hay, sáng tạo và mang tính nhân văn để hạn chế, đẩy lùi tiêu cực trong xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ trì phối hợp với các đơn vị thành viên hưởng ứng, triển khai thực hiện và vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân nhiệt tình hướng ứng thực hiện các phong trào thi đua với những việc làm, hành động thiết thực, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trang TTĐT, Đài truyền thanh xây dựng chương trình, kế hoạch và có chuyên trang, chuyên mục phản ánh kịp thời các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn xã, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, công tác, lao động sản xuất, sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu các phong trào thi đua; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có tấm lòng nhân hậu, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, giúp đỡ mọi người xung quanh; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Nhìn chung, các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền những kinh nghiệm, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, những gương người tốt, việc tốt; hình thức tuyên truyên được thực hiện linh hoạt, đa dạng, như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các cuộc sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, bản tin, trang thông tin điện tử xã tổ chức viết bài, đưa tin, phản ánh về điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới xuất hiện trong các phong trào thi đua; tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan... tạo không khí phấn khởi, cổ vũ phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và của xã .

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều điển hình đã được phát hiện và nhân rộng.

Công tác biểu dương, khen thưởng điển hình tiến tiến được tổ chức hằng năm trong các dịp sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề của xã . Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dần thi hành, 5 năm qua, xã  Ninh Phước đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời. Có những giải pháp cụ thể để tăng cường khen thưởng nhiều hơn cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Các trường hợp được khen thưởng chủ yếu là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, những tấm gương dũng cảm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ninh Phước tiếp tục coi trọng việc xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Trần Thị Vân

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
BẦU CỬ

6/4/2023 6:51:23 PM

^ Về đầu trang