Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
BÁO CÁO CÁO CÁCH HÀNH CHÍNH

BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử xã Ninh Phước năm 2021

BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử xã Ninh Phước năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ NINH PHƯỚC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số: 2264/BC-UBND                    Ninh Phước, ngày 08 tháng 12 năm 2021

 

BÁO CÁO

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

xã Ninh Phước năm 2021

 

 
 
 

 

 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

       1. Tình hình công khai thủ tục hành chính

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được niêm yết công khai tại nơi Tiếp nhận và trả kết quả theo hướng dẫn của Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; đồng thời thường xuyên đăng tải kịp thời, cụ thể các Quyết định công bố thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử xã và bố trí tại bàn viết dành cho công dân, nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân tiếp cận và thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân khi có thể giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của cán bộ, công chức.

2. Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết trong năm 2021: 389 hồ sơ

- Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết 381 hồ sơ (348 hồ sơ giải quyết sớm hạn); hồ sơ đúng hạn 33; hồ sơ đang giải quyết 07 hồ sơ; hồ sơ dừng tính 01.

- Việc triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng mức độ 3

Trong năm tiếp nhận 50 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; tất cả đều được giải quyết sớm hạn.

3. Tình hình, kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Trong quý năm 2021, địa phương không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, công dân về quy định hành chính.  

       4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

       Trong năm 2021, UBND xã không đăng ký danh mục lĩnh vực, thủ tục hành chính rà soát, đơn giản hóa năm 2021.

       Xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 và triển khai đến các cán bộ.

           5. Tình hình, kết quả công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

          Thường xuyên tuyên truyền về các thủ tục hành chính mới được công bố, điều chỉnh, bãi bỏ theo quyết định của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức; đồng thời tuyên truyền đến tổ chức, công dân thông qua các buổi họp thôn, thông qua hệ thống truyền thanh địa phương, thông qua Trang thông tin điện tử xã. Tiếp tục duy trì việc tuyên truyền, hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, cách thức nộp hồ sơ, tra cứu thông tin thủ tục hành chính…cho khách hàng khi đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

          Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa; UBND xã đã tăng cường hướng dẫn cho khách hàng về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đăng ký sử dụng dịch vụ công ích cho khách hàng; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

          6. Tình hình, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong  giải quyết thủ tục hành chính.

          Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/20158/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của theo Nghị định số 61/20158/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý của bộ máy, tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức đổi mới lề lối làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

          Hàng tháng, tổ chức họp cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa để đánh giá tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó kịp thời chấn chỉnh những sai sót, hạn chế để có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

          7. Nội dung khác

          a) Tình hình, kết quả thực hiện Đề án liên thông các TTHC: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí:

Trong năm 2021 đã tiếp nhận 09 hồ sơ thuộc các thủ tục liên thông nêu trên và đã thực hiện giải quyết sớm hạn 09 hồ sơ.

b) Tình hình triển khai một số công việc phục vụ vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia

Phổ biến, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, không chuyên trách thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến đã được đăng tải, kết nối, cung cấp trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công của tỉnh, trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đã thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác thông tin về thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công của tỉnh, tra cứu thêm thông tin tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, thực hiện đăng ký tài khoản cho lãnh đạo, công chức để phục vụ cho việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và triển khai cho tất cả cán bộ, công chức thực hiện đăng ký tài khoản trên trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

c) Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Chỉ đạo các ban ngành thường xuyên cập nhật, rà soát, hiện nay UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với 177 thủ tục hành chính;

 (Kèm theo Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG       

1. Ưu điểm

- Công tác kiểm soát TTHC trong thời gian qua được lãnh đạo UBND xã quan tâm, đôn đốc, kịp thời giải quyết góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý hành chính tại địa phương; chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày được nâng cao thông qua việc thực hiện và duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Công tác công khai TTHC được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời đảm bảo đầy đủ, chính xác.

- Lãnh đạo UBND xã luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của người dân trên địa bàn xã, kịp thời chấn chỉnh thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Sự phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết hồ sơ thủ tục liên thông chưa được đồng bộ, kịp thời, cơ quan chủ trì phải liên hệ nhiều lần cho cơ quan phối hợp để đôn đốc, nhắc nhở.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CUỐI NĂM 2022

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm soát TTHC trên toàn xã; ban hành kịp thời các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Xây dựng kế hoạch, phương án rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

3. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc niêm yết công khai TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của xã và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

4.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng, để nâng cao nhận thức trong cán bộ công chức và sự phối hợp của Nhân dân trong việc phối hợp thực hiện TTHC theo phương châm được phục vụ.

.IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Đề nghị các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tiếp tục tham mưu ban hành đầy đủ và kịp thời các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã để thuận tiện cho việc thực hiện.

Trên đây là báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của UBND xã Ninh Phước./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                                                             CHỦ TỊCH

- Văn phòng HĐND&UBND thị xã;                                                         

- Cán bộ, công chức liên quan;

- Lưu: VT.

 

 

                                                                                                    Nguyễn Ngọc Hoàng

 

 

 

   

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo
BẦU CỬ

6/4/2023 5:52:33 PM

^ Về đầu trang